Werken bij de NOvA

Werken bij de NOvA

De NOvA bevordert, in het belang van een goede rechtsbedeling, een behoorlijke uitoefening van de praktijk door advocaten. De NOvA stelt de regels voor de advocatuur, draagt zorg voor de beroepsopleiding van advocaten en behartigt de belangen van de advocatuur en de rechtzoekenden. De NOvA levert een bijdrage aan de kwaliteit van en het toezicht op de advocatuur. De NOvA streeft ernaar ten behoeve van een goed functionerende rechtsstaat een constructief kritische, proactieve en onafhankelijke rol te vervullen en de toegang tot het recht te borgen.

Algemene raad
Het bestuur van de NOvA wordt gevormd door de algemene raad (AR) en bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen leden, onder wie de deken. Begin 2019 ontstaan twee vacatures in de algemene raad van de NOvA. De AR roept advocaten die belangstelling hebben voor een van deze functies op zich te melden.

Bureau van de NOvA
Met ongeveer 65 medewerkers is de organisatie van de NOvA groot genoeg om de advocatuur en de algemene raad professioneel te ondersteunen en klein genoeg om medewerkers in een collegiale sfeer te kunnen laten samenwerken. Op het bureau van de NOvA is er momenteel een vacature voor secretaresse

Examencommissie beroepsopleiding advocaten
De NOvA heeft een onafhankelijke examencommissie beroepsopleiding advocaten (BA) ingesteld. Het examenreglement regelt de taken en de samenstelling van de examencommissie. De primaire taak van de examencommissie is het vaststellen van de toetsen en de toetsuitslagen. Daarnaast beoordeelt de examencommissie bezwaarschriften. De examencommissie werkt in vakkamers.
De examencommissie beroepsopleiding advocaten heeft op dit moment meerdere vacatures. 

Adviescommissie
Bij wetsvoorstellen die de advocatuur raken, vraagt de wetgever advies aan de NOvA. De NOvA heeft 17 adviescommissies die merendeels bestaan uit advocaten.
De adviescommissie vreemdelingenrecht zoekt momenteel advocaten om de commissie te versterken.