Over de NOvA

Werken bij de NOvA

Vacature commissielid geschillencommissie advocatuur

Vacature commissielid geschillencommissie advocatuur

De geschillencommissie advocatuur is gevestigd in Den Haag en ressorteert onder de stichting geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en de stichting geschillencommissies voor beroep en bedrijf (SGB). De commissie heeft tot taak geschillen tussen de cliënt en de advocaat te beslechten, voor zover deze betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van een door de cliënt aan de advocaat gegeven opdracht. De commissie is samengesteld uit een voorzitter, een lid voorgedragen door een consumentenorganisatie of een ondernemersorganisatie en een lid voorgedragen door de Nederlandse orde van advocaten (NOvA). Alle leden zijn onafhankelijk en onpartijdig.

De NOvA zoekt een:

commissielid voor de geschillencommissie advocatuur


Profiel

Het commissielid heeft ervaring met procedures op basis van arbitrage of bindend advies. Voorts heeft hij of zij belangstelling voor het beslechten van geschillen tussen cliënt en advocaat en is hij of zij in staat om de voorgelegde geschillen op volstrekt onafhankelijke en onpartijdige wijze te beoordelen.

Over de functie
Het commissielid is in beginsel beschikbaar voor één zitting per maand gedurende een dagdeel, waarop als regel vijf tot zeven zaken zijn geagendeerd. Naast vergoeding van reiskosten is voor deelname aan de zittingen van de geschillencommissie advocatuur vacatiegeld beschikbaar.

Het vereiste van onafhankelijkheid en onpartijdigheid brengt met zich mee dat het commissielid geen nevenfuncties vervult die daarmee zouden kunnen conflicteren. Om die reden kan het lidmaatschap van de geschillencommissie advocatuur niet worden gecombineerd met onder meer het lidmaatschap van de algemene raad, raad van de orde, raad van discipline of hof van discipline of een dienstverband bij het landelijk of een lokaal ordebureau.

Procedure
Uw interesse, bestaande uit een cv en korte motivatie, kunt u tot en met 8 september 2019 kenbaar maken bij het secretariaat van de NOvA via secretariaat@advocatenorde.nl o.v.v. sollicitatie geschillencommissie. De algemene raad van de NOvA zal begin november een besluit nemen over de voordracht aan de geschillencommissie advocatuur. Uiterlijk medio november ontvangt u bericht over uw sollicitatie. De benoeming zal plaatsvinden per 1 januari 2020.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op degeschillencommissie.nl of neem contact op met Ingrid Tan van de NOvA via i.tan@advocatenorde.nl of (070) 335 35 22.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.