Wet- en regelgeving

Disciplinaire uitspraken

Disciplinaire uitspraken

De juridische databank bevat uitspraken over het handelen van advocaten. Deze uitspraken zijn verdeeld in de rubriek tuchtrecht, de rubriek bestuursrecht en burgerlijk recht.

Tuchtrecht
De procedure van het tuchtrecht is geregeld in de Advocatenwet (artikelen 46 tot en met 60h). Samengevat houdt de procedure het volgende in. Iedere belanghebbende (bijvoorbeeld een cliënt of voormalig cliënt van een advocaat of de advocaat van de wederpartij kan een klacht over een advocaat indienen. Dat moet schriftelijk gebeuren bij de deken van het arrondissement waarin de advocaat kantoor houdt. De deken neemt de klacht in behandeling, onderzoekt deze en probeert het probleem in der minne te schikken. Als dat niet lukt, dan zendt de deken de klacht door naar de raad van discipline.

Raden en hof van discipline
Er zijn vier raden van discipline. Meer informatie over de klachtenprocedure vindt u op de website van de raden van discipline. Tegen een beslissing van de raad van discipline is hoger beroep mogelijk bij het hof van discipline

Alle disciplinaire uitspraken (uitspraken van tuchtrechters) zijn voor iedereen beschikbaar op de website www.tuchtrecht.nl

Bestuurs- en burgerlijk recht
Naast disciplinaire uitspraken is in de juridische databank een overzicht opgenomen van de bestuursrechtelijke uitspraken met betrekking hebben tot de advocatuur. Ten slotte bevat de databank een selectie van andere rechterlijke uitspraken over het handelen van advocaten.