Erkenning als opleidingsinstelling

Erkenning als opleidingsinstelling

Wilt u als aanbieder van onderwijs aan advocaten in aanmerking komen voor een erkenning als opleidingsinstelling door de NOvA, dan dient uw instelling in ieder geval:

 • opleiden als kernactiviteit te hebben danwel te hebben ondergebracht bij een professionele opleidingsafdeling die opleiden als hoofdactiviteit heeft;
 • te kunnen waarborgen dat jaarlijks minimaal vijf cursussen van academisch niveau plaatsvinden die de praktijkuitoefening of praktijkvoering van advocaten ten goede komen;
 • te kunnen waarborgen dat deze cursussen gericht zijn op de doelgroepen advocaten en academisch geschoolde juristen.

Voldoet uw instelling aan de vereisten voor erkenning, dan kunt u een erkenningsaanvraag indienen op jz@advocatenorde.nl. De erkenningsaanvraag bestaat uit:

In het kwaliteitsplan zijn in ieder geval de volgende onderdelen uitgewerkt:

 • de visie en strategie van uw instelling;
 • de wijze waarop het cursusaanbod van uw instelling bijdraagt aan het onderhouden of ontwikkelen van de professionele kennis en kunde van advocaten en hoe een cursus hiertoe vorm krijgt;
 • de wijze waarop wordt getoetst of kennisoverdracht heeft plaatsgevonden;
 • de wijze waarop het academische niveau van het cursusaanbod wordt gewaarborgd;
 • de wijze waarop uw instelling gebruik maakt van de inbreng van advocaten bij de totstandkoming, evaluatie en verbetering van een cursus;
 • de cursusorganisatie;
 • het cursusaanbod;
 • de wijze waarop de docenten van de cursussen door uw instelling worden geselecteerd en begeleid; 
 • het kwaliteitsbeleid van uw instelling.

De vereisten voor een erkenning(saanvraag) kunt u vinden in paragraaf 4.2 van de Regeling op de advocatuur. De vereisten voor de beoordeling van de puntwaardigheid van cursussen staan in artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur.

Wordt uw erkenningsaanvraag goedgekeurd, dan dient u binnen twee maanden na erkenning de kwaliteitsmonitor van de NOvA in te vullen. Dit is een online applicatie die uw opleidingsinstelling als zelfevaluatie-instrument kan gebruiken. De NOvA gebruikt de applicatie om de kwaliteit van de erkende opleidingsinstellingen te monitoren.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Miranda Kuiper, telefoon: 070-335 35 58, e-mail: m.kuiper@advocatenorde.nl