Handleiding Wwft

Handleiding Wwft

Handleiding voor advocaten voor de naleving van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

De Nederlandse orde van advocaten heeft met betrekking tot de Wwft een algemene handleiding samengesteld. Deze handleiding biedt advocaten en medewerkers van advocatenkantoren handvatten voor de naleving van de identificatie- en meldingsplicht op grond van de Wwft. Het gebruik van deze handleiding is voor eigen risico.

Wijzigingen per 25 juli 2018
De Implementatiewet Vierde anti-witwasrichtlijn is met ingang van 25 juli 2018 in werking getreden. De belangrijkste onderdelen van de gewijzigde Wwft zijn:

  • Kantoren zijn verplicht een beoordeling op risico’s op witwassen en financieren van terrorisme op te stellen, vast te leggen en actueel te houden. De beoordeling moet op verzoek aan de deken kunnen worden verstrekt;
  • Het cliëntonderzoek kan in gevallen van een laag risico in beginsel niet meer achterwege gelaten worden;
  • Er is geen onderscheid meer tussen binnenlandse en buitenlandse politiek prominente personen (PEP). De definitie van PEP is uitgebreid;
  • Het begrip uiteindelijk belanghebbende (UBO) is uitgebreid;
  • Er moet één persoon die het dagelijks beleid van kantoor bepaalt aangewezen worden, die belast wordt met de verantwoordelijkheid voor de naleving van de regelgeving met betrekking tot de Wwft.
  • De vrijstelling voor eenvoudige belastingaangifte en erfbelasting komt te vervallen.
  • Voorzover passend bij de aard en omvang van het kantoor moet worden voorzien in een onafhankelijke en effectieve compliance- en een auditfunctie.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met het kenniscentrum Wwft dat is gevestigd bij het bureau van de Haagse Orde van advocaten (070 – 416 61 29 of wwft@advocatenorde.nl).