EU-advocaten

EU-advocaat (produit fini)

EU-advocaat (produit fini)

1. Incidenteel optreden onder home title
Op basis van de vrijheid van vestiging kan een persoon die gekwalificeerd is om in een andere EU-lidstaat, de EER of Zwitserland beroepswerkzaamheden uit te oefenen, in Nederland die praktijk uitoefenen onder de beroepstitel van de lidstaat van herkomst (home title). Het vrij verkeer van diensten stelt personen die in een andere EU-lidstaat, de EER of Zwitserland gerechtigd zijn beroepswerkzaamheden als advocaat uit te voeren, in staat – indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan – eenmalig in een andere EU-lidstaat als advocaat op te treden. Dit volgt uit de dienstenrichtlijn voor advocaten (richtlijn 77/249/EG), die is geïmplementeerd in de artikelen 16a tot en met 16f van de Advocatenwet.

2. Permanent optreden onder home title
Om permanent op te treden onder home title is overlegging van een verklaring van inschrijving van de bevoegde autoriteit van de staat van herkomst vereist. Voor advocaten is daarna inschrijving op het tableau mogelijk. Daarvoor gelden wel bepaalde voorwaarden, vooral als het gaat om optreden in rechte. Dit volgt uit de vestigingsrichtlijn voor advocaten (richtlijn 98/5/EG), die is geïmplementeerd in de artikelen 16g tot en met 16k van de Advocatenwet. 

3. Inschrijving als Nederlandse advocaat na drie jaar daadwerkelijk en regelmatig optreden in Nederland in het Nederlands recht
Een buitenlandse advocaat die in Nederland drie jaar onder home title actief is geweest – zoals hierboven beschreven onder 2 –, kan een verzoek om inschrijving als advocaat indienen. Hiervoor moet die advocaat een document overleggen waaruit blijkt dat hij of zij gedurende ten minste drie jaar daadwerkelijk en regelmatig in Nederland als advocaat heeft gewerkt in het Nederlands recht, met inbegrip van het gemeenschapsrecht. Deze mogelijkheid volgt eveneens uit de vestigingsrichtlijn voor advocaten (richtlijn 98/5/EG), die is geïmplementeerd in de artikelen 2a en 2b van de Advocatenwet.

4. Inschrijving als Nederlandse advocaat op basis van EU-erkenning van beroepskwalificaties
Een volwaardig beroepsbeoefenaar (produit fini) in de advocatuur uit een van de EU-lidstaten, de EER of Zwitserland kan een verzoek tot inschrijving als advocaat indienen, nadat zijn beroepskwalificaties zijn erkend. Dit volgt uit de richtlijn erkenning EU-beroepskwalificaties (richtlijn 2013/55), die in Nederland is geïmplementeerd in artikel 2, eerste lid, onder c, van de Advocatenwet, in de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties en in de Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties advocatuur. In sommige gevallen moet de buitenlandse advocaat voor die zijn aanvraag kan doen, eerst een zogenoemde proeve van bekwaamheid met goed gevolg afleggen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de helpdesk van de NOvA (per telefoon: 070 – 335 35 54 of per e-mail helpdesk@advocatenorde.nl).