Dossiers

Consultatie gedragsregels

Consultatie gedragsregels

Consultatie gedragsregels

Eind 2015 heeft de algemene raad de Commissie herijking gedragsregels ingesteld. De commissie, onder leiding van de oud-deken Jan Loorbach, had als opdracht te bezien in hoeverre de bestaande gedragsregels dienen te worden herzien.

De commissie heeft advies uitgebracht dat op 19 en 30 juni 2017 in de algemene raad is besproken. Het advies van de commissie wordt nu door de algemene raad ter consultatie aangeboden aan de balie en een groep stakeholders buiten de advocatuur waaronder het Openbaar Ministerie, de Raad voor de rechtspraak en de raad van advies.

Consultatiedocument
Het voorstel voor de herijkte set gedragsregels vindt u in het consultatiedocument gedragsregels 2017. In de aanbiedingsbrief van de Commissie-Loorbach staat onder meer een toelichting op de aard van de gedragsregels en het proces van herijking.

De herijkte verzameling gedragsregels heeft een nieuwe thematische rubricering. De regels die zien op de maatschappelijke rol van de advocaat hebben een prominente eerste plaats gekregen. Daarna volgen gedragsregels over de advocaat in de verhouding tot de cliënt. De derde rubriek ziet op de relatie tot de deelnemers in de rechtspleging en de vierde rubriek gaat in op de advocaat in verhouding tot de eigen beroepsgroep. In de online vragenlijst bestaat de mogelijkheid om op ieder onderdeel apart te reageren.

Uw reactie
Graag ontvangen wij uw reactie via de online vragenlijst. U wordt tevens gevraagd aan te geven of de NOvA uw reactie wel of niet of geanonimiseerd mag publiceren op advocatenorde.nl. U kunt de vragen inzien voordat u aan de online vragenlijst begint.

Button 'Enquete Invullen, klik hier'

Wij wijzen u erop dat als u eenmaal van start gaat met het beantwoorden van de vragen, u tussentijds niet kunt stoppen om op een ander tijdstip verder te gaan. Reeds ingevoerde gegevens gaan dan verloren.

De consultatietermijn loopt tot en met 17 september.

De algemene raad streeft ernaar om na de beoordeling van alle binnengekomen reacties de nieuwe verzameling gedragsregels eind 2017 vast te stellen.