Dossiers

Herijking gedragsregels

Consultatie gedragsregels

Consultatie gedragsregels

Eind 2015 heeft de algemene raad de commissie herijking gedragsregels ingesteld. De commissie, onder leiding van de oud-deken Jan Loorbach, had als opdracht te bezien in hoeverre de bestaande gedragsregels dienen te worden herzien.

De commissie heeft advies uitgebracht dat op 19 en 30 juni 2017 in de algemene raad is besproken. Het advies van de commissie is door de algemene raad ter consultatie aangeboden aan de balie en een groep stakeholders buiten de advocatuur waaronder het Openbaar Ministerie, de Raad voor de rechtspraak en de raad van advies.

Consultatiedocument
Het voorstel voor de herijkte set gedragsregels vindt u in het consultatiedocument gedragsregels 2017. In de aanbiedingsbrief van de Commissie-Loorbach staat onder meer een toelichting op de aard van de gedragsregels en het proces van herijking.

De herijkte verzameling gedragsregels heeft een nieuwe thematische rubricering. De regels die zien op de maatschappelijke rol van de advocaat hebben een prominente eerste plaats gekregen. Daarna volgen gedragsregels over de advocaat in de verhouding tot de cliënt. De derde rubriek ziet op de relatie tot de deelnemers in de rechtspleging en de vierde rubriek gaat in op de advocaat in verhouding tot de eigen beroepsgroep. 

Reacties op de consultatie
Eind september 2017 heeft de NOvA de integrale reacties op de consultatie gepubliceerd. Het gaat om alle reacties waarbij de indiener toestemming voor publicatie heeft gegeven, al dan niet onder vermelding van haar of zijn naam. De algemene raad bedankt iedereen voor zijn of haar waardevolle inbreng en betrokkenheid bij het herijkingsproces gedragsregels 2017!