Dossiers

Herijking gedragsregels

Herijking gedragsregels

Welke gedragsregels zijn aan herziening toe? Op die vraag zoekt de Commissie herijking gedragsregels een antwoord. Ontwikkelingen binnen en buiten de advocatuur vormen de aanleiding voor het onderzoek naar een update van de regels. De zeven leden van de commissie, onder leiding van oud-deken Jan Loorbach, hebben als doel om eind 2017 een herijkt geheel aan gedragsregels gereed te hebben. 

Gedragsregels 1992
De gedragsregels verwoorden de onder advocaten heersende opvattingen over de normen die alle advocaten moeten hanteren bij de uitoefening van hun vak. Ze zijn bedoeld als richtlijn voor advocaten. Ook de tuchtrechter kan de gedragsregels als richtsnoer gebruiken, maar is er niet aan gebonden. De gedragsregels vormen ook niet het tuchtrecht; dat bepaalt de tuchtrechter. De huidige tekst over de gedragsregels stamt uit 1992. Die tekst verving destijds de Gedragsregels 1980. De herziening in 1980 vond plaats ter vervanging van de 'ereregelen voor advocaten' uit 1968. 

Bijeenkomsten 2017
De NOvA biedt advocaten de mogelijkheid actief mee te denken over de Gedragsregels 1992 en aan te geven welke regels aan herziening toe zijn. Dit kan onder meer tijdens bijeenkomsten waarbij inhoudelijke experts en advocaten discussiëren over het herijkingstraject gedragsregels advocatuur. De verzamelde ideeën, meningen en voorgestelde aanpassingen gebruikt de commissie om te komen tot een voorstel aan de algemene raad voor een aangepaste verzameling gedragsregels.

Consultatie
Na de openbare consultatie op het advies van de commissie Loorbach heeft de NOvA de integrale reacties gepubliceerd. Het gaat om alle reacties waarbij de indiener toestemming voor publicatie heeft gegeven, al dan niet onder vermelding van haar of zijn naam. Op dit moment vindt een zorgvuldige analyse van de ruim 215 ingediende reacties plaats. De algemene raad streeft ernaar om na de beoordeling van alle binnengekomen reacties de nieuwe set gedragsregels eind 2017 vast te stellen. De algemene raad bedankt iedereen voor zijn of haar waardevolle inbreng en betrokkenheid bij het herijkingsproces gedragsregels 2017!