Dossiers

BA2020

Consultatie BA2020

Consultatie BA2020

De algemene raad biedt u hierbij aan de consultatie over de contouren van een toekomstbestendige beroepsopleiding voor advocaten in 2020 (BA2020).

Tijdens vier workshops en een ‘kleine’/ informele CvA-vergadering in mei hebben onder andere advocaten, opleidingsdeskundigen en vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht zich gebogen over de eerste contouren van de toekomstige beroepsopleiding. Zij reageerden op de discussienotitie Contouren BA2020, gebaseerd op de inbreng uit eerdere inventarisatierondes via interviews.

In het consultatiedocument BA2020 zijn de besproken contouren verder uitgewerkt, mede op basis van de inbreng en discussie in de workshops. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de (cognitieve) toelatingstoets voorafgaand aan de beroepsopleiding, de invulling van en het onderscheid tussen proces- en praktijkvaardigheden, de grotere nadruk op toepassing van kennis en vaardigheden en op ethiek binnen de opleiding, de extra aan het patronaat te stellen eisen, de verdere integratie van alle stage-onderdelen en de vraag welke onderdelen van de beroepsopleiding (onder strenge accreditatie) aan kantoren en mogelijk anderen overgelaten kunnen worden.

Reacties op de consultatie
In het kader van de openbare consultatie van de contouren van de BA2020 heeft de NOvA de integrale reacties gepubliceerd op de website. Het gaat om alle reacties waarbij de indiener toestemming voor publicatie heeft gegeven, al dan niet onder vermelding van haar of zijn naam. Reacties die niet volgens het consultatie-format zijn ingediend, zijn weergegeven in hun originele vorm. Op dit moment vindt een zorgvuldige analyse van de ruim 570 ingediende reacties plaats. Op hoofdlijnen zijn de consultatiereacties gebundeld in een interactieve infographic.

NOvA Interactieve IG BA2020

Vervolg
In het najaar van 2017 neemt de algemene raad een besluit over vervolgstappen in het kader van de BA2020. De algemene raad bedankt iedereen voor zijn of haar waardevolle inbreng en betrokkenheid bij de BA2020!

Vragen
Heeft u vragen over de contouren en/of het onderzoek? Dan kunt u deze vragen stellen via BA2020@advocatenorde.nl