Dossiers

Consultatie BA2020

Consultatie BA2020

Consultatie BA2020

De algemene raad biedt u hierbij aan de consultatie over de contouren van een toekomstbestendige beroepsopleiding voor advocaten in 2020 (BA2020).

Tijdens vier workshops en een ‘kleine’/ informele CvA-vergadering in mei hebben onder andere advocaten, opleidingsdeskundigen en vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht zich gebogen over de eerste contouren van de toekomstige beroepsopleiding. Zij reageerden op de discussienotitie Contouren BA2020, gebaseerd op de inbreng uit eerdere inventarisatierondes via interviews.

In het consultatiedocument BA2020 zijn de besproken contouren verder uitgewerkt, mede op basis van de inbreng en discussie in de workshops. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de (cognitieve) toelatingstoets voorafgaand aan de beroepsopleiding, de invulling van en het onderscheid tussen proces- en praktijkvaardigheden, de grotere nadruk op toepassing van kennis en vaardigheden en op ethiek binnen de opleiding, de extra aan het patronaat te stellen eisen, de verdere integratie van alle stage-onderdelen en de vraag welke onderdelen van de beroepsopleiding (onder strenge accreditatie) aan kantoren en mogelijk anderen overgelaten kunnen worden.

Consultatie
In het het consultatiedocument BA2020 zijn acht bouwstenen uitgewerkt. Per bouwsteen leggen wij u een aantal vragen voor. U kunt de vragen inzien voordat u aan de online vragenlijst begint. 

Button 'Enquete Invullen, klik hier'

Wij wijzen u erop dat als u eenmaal van start gaat met het beantwoorden van de vragen, u tussentijds niet kunt stoppen om op een ander tijdstip verder te gaan. De reeds ingevoerde gegevens gaan dan verloren.

Vragen
Heeft u vragen over de contouren en/of het onderzoek? Dan kunt u deze vragen stellen via BA2020@advocatenorde.nl

De consultatietermijn loopt tot en met 17 september 2017. De algemene raad besluit in het najaar, mede aan de hand van de reacties, of - en zo ja, op welke onderdelen - de bestaande beroepsopleiding (en mogelijk ook andere onderdelen van de stageperiode) aanpassing behoeft.

Meer informatie
Met het onderzoek BA2020 kijkt de NOvA vooruit naar ontwikkelingen die (startende) advocaten in de nabije toekomst raken en hoe de beroepsopleiding hier idealiter op in kan spelen. Het doel is de kwaliteit van de advocatuur te borgen.