Dossiers

BA2020

Als het mogelijk was een nieuwe, ideale beroepsopleiding advocaten (BA) op de tekentafel te ontwerpen, wat zou dan het resultaat zijn? Met deze vraag is de NOvA medio 2016 gestart met een onderzoek. Dat onderzoek kijkt vooruit naar ontwikkelingen waarmee (beginnende) advocaten in de nabije toekomst te maken krijgen en die daarom meer dan nu deel van hun opleiding zouden moeten uitmaken.

Hierbij gaat het onder meer om de toenemende diversiteit in de balie, de toenemende specialisatie, de internationalisering en de invloed van ICT op het beroep. Ook heeft de NOvA gekeken naar de aansluiting van de beroepsopleiding op de universitaire opleiding. Vanuit het idee van ‘een leven lang leren’ nemen is ook de relatie tussen de beroepsopleiding en de permanente opleiding onder de loep genomen.

Workshops en groepssessies
Tijdens vier workshops begin 2017 en een ‘kleine’/ informele CvA-vergadering in mei hebben onder andere advocaten, opleidingsdeskundigen en vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht zich gebogen over de eerste contouren van de toekomstige beroepsopleiding. Zij reageerden op de  discussienotitie en de presentatie Contouren BA2020 gebaseerd op de inbreng uit eerdere inventarisatierondes via interviews.

Openbare consultatie
Na een aantal groepssessies aan de hand de discussienotitie en de presentatie Contouren BA2020 in april en mei 2017 zijn in de zomer van 2017 de contouren ter consultatie voorgelegd aan de balie en relevante stakeholders. De NOvA heeft de ruim 600 integrale reacties gepubliceerd op de website. Het gaat om alle reacties waarbij de indiener toestemming voor publicatie heeft gegeven, al dan niet onder vermelding van haar of zijn naam. Reacties die niet volgens het consultatie-format zijn ingediend, zijn weergegeven in hun originele vorm. De algemene raad bedankt iedereen voor zijn of haar waardevolle inbreng en betrokkenheid bij de BA2020!

Op hoofdlijnen zijn de consultatiereacties gebundeld in een interactieve infographic.

Uitwerkingsrichting
De contouren waarin de reacties op de consultatie zijn verwerkt, zijn over de bestaande BA gelegd. Het resultaat hiervan is beschreven in een uitwerkingsrichting. Onderdelen hiervan zijn op 30 januari 2018 (verslag) en 29 maart 2018 (verslag en presentatie) besproken met een aantal CvA-leden.

Binnen de gekozen uitwerkingsrichting (infographic) ligt de nadruk op het toepassen van juridische kennis in praktijksituaties. Om de opleiding beter te laten aansluiten op situaties die een stagiair tegenkomt in de kantoorpraktijk krijgen het patronaat en de kantoren een gerichtere rol en werken de stagiairs met een portfolio en een persoonlijk ontwikkelplan. Dat zal waarschijnlijk wat meer tijd en inzet gaan vergen van kantoren en zeker van de patroons, maar daar staat een stagiair tegenover met meer direct toepasbare en inzetbare expertise. Een maatwerkaanpak die recht doet aan de diversiteit binnen de balie. De NOvA zal de rol- en taakverdeling tussen patroon-mentor en stagiair verder uitwerken. Daarnaast houdt de NOvA vast aan een vorm van juridisch-inhoudelijke toetsing voordat de stagiair aan het onderwijs begint. De exacte invulling, zwaarte en omvang daarvan en de gevolgen als de toets onverhoopt niet gehaald wordt, vergen nog nadere uitwerking in de komende maanden. Met een toetsing wordt herhaling van juridisch-inhoudelijke kennis voorkomen en komt de focus echt op de toepassing te liggen. Bovendien wordt de opleiding daarvan efficiënter. Door de hele opleiding heen komt er meer aandacht voor analytische vaardigheden, het leervermogen en de schriftelijke vaardigheden. Ten slotte onderzoekt de NOvA de mogelijkheid om een deel van het onderwijs (cognitief en praktijk- & specialistische vaardigheden per leerlijn) door alternatieve aanbieders te laten verzorgen.

Infographic Uitwerking BA2020

Blauwdruk
Tijdens een vergadering met CvA-leden (notitie en verslag) op 26 september 2018 presenteerde de algemene raad, op basis van uitwerkingskader, een blauwdruk voor de BA2020.

Het uiteindelijke doel van de BA2020 is advocaat-stagiairs op te leiden tot advocaten die in staat zijn zelfstandig een (vaak gespecialiseerde) praktijk te voeren vanuit toegepaste kennis, de juiste vaardigheden, ethisch besef én het vermogen te blijven leren. De NOvA verwacht rond de zomer 2019 de verder uitgewerkte plannen aan het CvA voor te leggen, inclusief een eerste voorstel voor de benodigde aanpassing van de Voda.

Vragen
Heeft u vragen over de contouren en/of het onderzoek? Dan kunt u deze vragen stellen via BA2020@advocatenorde.nl