Disclaimer

Disclaimer

Beperkte aansprakelijkheid
Hoewel aan de totstandkoming van deze website de uiterste zorg is besteed, is het mogelijk dat de inhoud onjuist en/of onvolledig is. De Nederlandse orde van advocaten aanvaarden deswege geen aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden in de aangeboden informatie, het gebruik van deze website of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. De teksten op de website kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De teksten op de website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid of volledigheid. Als u zekerheid wilt hebben over regelgeving, besluiten of formuleringen moet u de originele documenten raadplegen zoals deze bijvoorbeeld in de Staatscourant worden gepubliceerd.

De Nederlandse orde van advocaten is niet verantwoordelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de registratie van het lidmaatschap van een specialisatievereniging of de specialisatie van de advocaat. De advocaat doet zelf opgave van diens lidmaatschap van een specialisatievereniging en diens specialisatie. De Nederlandse orde van advocaten controleert die opgave niet.

Deze website kan links bevatten naar andere websites of bestanden die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van de Nederlandse orde van advocaten. Voorts kunnen websites van derden links bevatten naar deze website. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met, goedkeuring, dan wel bekrachtiging door de Nederlandse orde van advocaten. De Nederlandse orde van advocaten is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de inhoud van de aan deze website gekoppelde websites of bestanden van derden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten op deze website berusten bij de Nederlandse orde van advocaten en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Nederlandse orde van advocaten. Daarbij is altijd bronvermelding vereist.

De Nederlandse orde van advocaten behoudt zich het op het logo rustende auteursrecht voor. Het logo van de Nederlandse orde van advocaten is als beeldmerk ingeschreven bij het BeneluxMerkenbureau. De Nederlandse orde van advocaten geeft geen toestemming voor het gebruik van haar logo door derden, omdat dit de suggestie van een keurmerk kan wekken.

Op sommige publicaties rust geen auteursrecht, zoals wet- en regelgeving en vonnissen van rechtbanken. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de teksten of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten en kunnen inbreuk maken op de regelgeving met betrekking tot de privacy. De Nederlandse orde van advocaten behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de informatie op de website te gebruiken.