Dekenberaad

Dekenberaad

Alle dekens van de orden in de arrondissementen gezamenlijk vormen het dekenberaad. Dit is het overlegorgaan waarin de dekens met elkaar overleggen over de wijze waarop zij hun toezichttaken en -bevoegdheden uitoefenen en klachten behandelen.

Dit betekent dat het dekenberaad als zodanig geen besluiten neemt. Als er iets besloten wordt, wordt dit door alle elf dekens afzonderlijk gedaan. De dekens nemen aan het dekenberaad deel als toezichthouder en klachtbehandelaar en als voorzitter van de raad van de orde in het arrondissement.

De huidige voorzitters van het dekenberaad zijn Monique Brink en Jan Frederik Schnitzler.

Dekenberaad Monique Brink

 Dekenberaad Jan Frederik Schnitzler

 

 

 

 

Jaarverslag 2018
Ter verantwoording heeft het dekenberaad het jaarverslag 2018 opgesteld. Het jaarverslag geeft inzicht in de activiteiten van de dekens en het dekenberaad in 2018. Dit jaar staat voor het eerst alle verantwoording over het toezicht in één gezamenlijk jaarverslag. Bijlagen jaarverslag 2018: Overzicht kantoorbezoeken 2018 - Overzicht dossiers specifiek toezicht 2018 - Overzicht klachten 2018

Jaarplan 2019
In het jaarplan dekenberaad 2019 worden de speerpunten weergegeven waar de dekens dit jaar in het bijzonder hun aandacht op richten. 

Informatie-uitwisseling
Het dekenberaad onderschrijft het belang van een goede informatie-uitwisseling over het functioneren van advocaten in het kader van toezicht. Met verschillende partijen vindt op zowel formele als informele basis informatie-uitwisseling plaats.

Zo hebben de dekens formele afspraken gemaakt met de Raad voor Rechtsbijstand over informatie-uitwisseling. In een zo vroeg mogelijk stadium wordt informatie uitgewisseld over gedragingen van advocaten op grond waarvan (verscherpt) dekenaal toezicht nodig is en/of een inschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand zou kunnen worden doorgehaald. De afspraken zijn vastgelegd in een protocol en worden regelmatig geëvalueerd.

Daarnaast zijn er formele afspraken gemaakt met de IND over de uitwisseling van informatie ten behoeve van de beoordeling van de uitvoering van de Vreemdelingenwet en de Advocatenwet. Verder vindt informeel overleg plaats met bijvoorbeeld de rechtspraak en het OM.

Kenniscentrum Wwft
Het dekenberaad heeft het kenniscentrum Wwft opgericht om advocaten vertrouwelijk te adviseren bij beslissingen die zij moeten nemen in gevallen waarin de Wwft speelt.

Overnameperikelen en ronselpraktijken 
Het dekenberaad heeft geconcludeerd dat bestaande wet- en regelgeving inzake overnameperikelen en ronselpraktijken volstaat. Wel is besloten tot publicatie van een praktische handreiking voor strafrechtadvocaten: wat leert de tuchtrechtelijke jurisprudentie?