Actueel

Blog

22-09-2018

Bernard de Leest lid algemene raad NOvA

"Je recht halen is straks niet meer te betalen (2)"

Zaterdag 22 september staat in het Algemeen Dagblad deze paginagrote advertentie:

NOvA adv AD WT3

Het is zeer uitzonderlijk dat de NOvA met een paginagrote advertentie komt. Maar wij vinden dat we in het belang van een duurzaam stelsel voor rechtsbijstand voor rechtzoekenden en advocaten deze actie moeten nemen.

Wáárom we dat doen, kunt u lezen in dit interview met programmadirecteur rechtsbijstand Karremans in het JenV Magazine van augustus 2018. Ook de VSAN is geschrokken van deze plannen en heeft op 21 september deze brandbrief aan de Tweede Kamer gestuurd.

De minister zet in op een beperking van de toegang tot het recht voor on- en minvermogende rechtzoekenden. De inbreng en de zorgen van de advocatuur over de toegang tot het recht lijken amper gehoord te zijn.

Volgens JenV krijgt de rechtsstaat vooral betekenis door de beleving daarvan door burgers. De consequentie van deze benadering is dan ook, dat als burgers een geschil aan de onafhankelijke rechter willen voorleggen, ze dat mógen. En als ze willen worden bijgestaan door een van de Staat onafhankelijke rechtshulpverlener, dat ze die krijgen. Dat is waar een rechtvaardige samenleving voor staat.

Reacties (23)

Barend Benard

27-09-2018

Helemaal mee eens. Maar het kan niet zo zijn dat de Orde alleen maar het ongenoegen blijft uiten en met stickers etc. blijft doorgaan, dat zal de plannen van Dekker niet veranderen. Er moet nu gewoon snel actie worden ondernomen. De politie heeft er 8% bij gekregen. Hoe ? Juist, dreigen met staken, stiptheidsacties, etc. Nu de advocatuur nog.

mr E.H.J. van der Heijden

27-09-2018

Terecht dat de NOVA protesteert tegen de ook in het NRC bekend gemaakte plannen van de staatssecretaris mbt. de afbraak van de gefinanceerde rechtshulp en daarbij het volledig onderuit halen van ons rechtssysteem door vrij baan te geven aan bijvoorbeeld mediation met alle kwalijke gevolgen van dien.
Mediators zijn geen juristen en doen vaak meer kwaad dan goed zo is onze ervaring.
Daarnaast verwacht ik van de NOVA dat deze pal staat voor het behoud van de civiele advocatuur. Niet meer sussen en nat houden. De Nova mag ook wel eens zeer stevig als belangenbehartiger voor met name de civiele advocatuur optreden.
Wanneer de overheid haar zin krijgt is er over 20 jaar geen civiele advocatuur meer op een uitzondering na zo vrees ik. Alleen de happy few kan zich dan nog een advocaat permitteren. Civiele rechtspraak zal er nauwelijks meer zijn. Dat dit zal leiden tot chaos en rechtsongelijkheid moge duidelijk zijn. Het geloof in een rechtvaardige samenleving wordt daar door ernstig aangetast.
Kortom de NOVA moet nu werkelijk aan de bak en VECHTEN voor het behoud van de civiele advocatuur met faire vergoedingen want tot nu toe mag de advocaat die op toevoegingsbasis werkt het gelag betalen.

Robert Peter Kuijper

27-09-2018

Ik sluit mij hartgrondig aan bij de vorige reacties. Hoewel de plannen van Sander Dekker wellicht zijn afgeschoten door D66 en CDA en zelfs zijn eigen fractie is het allesbehalve onvoorstelbaar dat het even absurde als abjecte voorstel uitsluitend is gedaan om straks met een iets afgezwakte versie te komen onder het mom "ik heb goed geluisterd naar criticasters." De tijd voor praten en lobbyen is voorbij. Tien jaar lang demonstreren is genoeg, we moeten nu terugslaan en niet alleen de toekomstige plannen verhinderen maar (vooral) de ingevoerde beperkingen laten vernietigen voor de mogelijkheid daartoe vervalt.

Gerda Later

27-09-2018

Het is verschrikkelijk hoe dit kabinet verder gaat met het afbouwen van de rechtstaat. Alles waar we voor gevochten hebben vanaf de 60-er jaren wordt gestopt. Mensenrechten zogenaamd promoten maar geen zelfinzicht. De armen en kwetsbaren zijn de dupe. En wij kunnen als sociaal advocaten de kar ook niet gratis trekken met alle kosten die de praktijk met zich meebrengt.

mr Klaas Jan de Vries

27-09-2018

Zozo... een paginagrote advertentie... toe maar... dat zal ze leren!!!

Mr G.J.A.M. Bogaers

28-09-2018

Hoe komt het dat maatschappelijk protest van nu de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) inclusief haar onderdanen (de Nederlandse advocaten) zo schrijnend faalt en tekort schiet? Zijn we zo ver gezakt met ons allen dat we wegkijken en het oplossen van sociaal-maatschappelijke problemen aan anderen overlaten, dat we massaal wegkijken en dat we passief of actief meewerken aan een ontwricht systeem? Alleen al de decennia lang doorgaande verspilling aan het dagelijkse doordraaien van door gevangenen geweigerde maaltijden is op weekbasis tienduizenden euro's. Geen insider die daar ooit iets over heeft gezegd, maar veel strafrechtadvocaten moeten dit weten, maar hielden en houden hun mond. Hetzelfde euvel voor het opheffen van hele lichtingen rechercheurs in opleiding, war al enige jaren in was geïnvesteerd. Niemand die daar iets over zegt, maar ondertussen. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, die zeer hoog geschoold personeel aanneemt voor wie vervolgens geen werk is? Geen betrokkene die er iets over zegt, of durft te zeggen. Oorzaak: stel jezelf niet inde waagschaal, doe mee aan de groepscultuur. Datzelfde geldt voor de NOvA. Een autocratisch georganiseerd gezelschap zonder democratie. Geen betrokkenheid van advocaten, wegkijken van boven naar beneden en omgekeerd. Medeverantwoordelijkheid voor een honderden miljoenen euro's gekost hebbend falen bij het digitale procesrechtprogramma KEI, Kwaliteit en Innovatie, maar luister naar de echte stille waarheid: Kwaliteit en Implosie. De steeds groter wordende tweedeling van onze samenleving, wegkijken, niets doen, met de verborgen dikke vinger van zo goed als iedereen naar iedereen als gevolg. De sociale advocaten bleken het afvalputje van ons advocatengeweten. Laten dezen maar de juridische problemen oplossen van grote groepen personen. Dat scheelt een hoop problemen en zorg voor de advocaten, die zich daarmee niet bezighouden. Maar dit kan niet langer. De sociale advocatuur is uitgezogen. Kapulewitsch. Stuk. We hebben al gezien waartoe dit leidt. Tekortschietende zorg, Wanhopige mensen, in de steek gelaten mensen, geen hulp waar hulp geboden was, zie de gevolgen, ik noem de moorden op Els Borst, oud minister volksgezondheid D66 vanwege bureaucratie, en op de zus van de dader (had meneer de geesteszieke en latere moordenaar maar een formulier moeten invullen om in de gevangenis te worden toegelaten conform een eerdere veroordeling, zoals hij NB zelf had gevraagd, maar dat was hem geweigerd!), zie ook andere gevolgen: de reeks gezinsmoorden, zelfmoorden, terreuraanslagen, het vertrek naar Syrië, haatpredikers, de vorming door ons allen van een steeds ontvankelijker voedingsbodem. "Wij aan 'de goede kant van de streep', de gelukkigen met een goed huis, inkomen, vermogen, pensioen'" betalen het gelag nu al. De maatschappelijke balans is zoek. De sociale liefde is weg, de maatschappelijke check and balances is verdwenen. Het politieke landschap is versplinterd en tekort schietend. Mijn kleine suggestie voor de advocatuur en de NOvA: reorganiseer nu, uitstel is niet langer geoorloofd, wordt intern democratisch, d.w.z. gekozen afgevaardigden en bestuursleden, weiger mee te werken aan en systeem van maatschappelijk pappen en nathouden en in feite niets doen. Laten alle advocaten om te beginnen zichzelf verplichten om als advocaat per jaar minimaal tien procent van onze werktijd te geven aan pro deo advocatuur voor de schrijnende gevallen van onrecht. Een ontwikkeling die zich bij een aantal onzer al jaren geleden heeft ingezet. Of als alle advocaten hiertelande dat in grote meerderheid weigeren, dan moeten we met ons allen als advocaat zegen: we stoppen met sociale advocatuur en we eisen dat de politiek haar verantwoordelijkheid neemt voor de goede organisatie en betaling van sociale advocatuur. De nu gecreëerde situatie van permanente strijd van sociale advocatuur met de Raad voor Rechtsbijstand die sociale advocaten al een jaar of tien vanaf ca. 2008 in opdracht van de regering heeft uitgeknepen en uitgezogen, waardoor sociale advocaten met hun werk ophielden of ophouden, moet stoppen. Er dient een echte juridische sociale volksverzekering te komen voor de inkomensgroepen, die geen advocaat kunnen betalen, maar die er wel een nodig hebben. Wij advocaten moeten ons reorganiseren en één gezamenlijke vuist maken uit zelfrespect. Daarbij moeten we samenwerken met sociale organisaties, zoals de vakbeweging, kerken, maatschappelijk werkers, jongerenwerkers. Mijn onmiddellijke suggestie voor de NOvA en ons advocaten nu is: Een echte (zorgvuldige), landelijk goed voorbereide staking door weigering van het aannemen van nieuwe cliënten uit de sociale advocatuur met uitzondering van noodgevallen. We zijn er rijp voor. De wal die het schip keert is erger. Laren NH, vrijdag 28 september 2018, 8:06 uur AM.

Peter Verkuijlen, advocaat

28-09-2018

Systeem is op termijn niet te handhaven. Betere optie: alleen laagste inkomens een subsidie zonder eigen bijdragen. Mensen met inkomen/vermogen in hogere toevoegcriteria wel toevoeging maar zelf honorarium betalen als door overheid vastgesteld vast bedrag, ter hoogte van 3x de huidige toevoegvergoeding. Het bereik van Wet op rechtsbijstand is nu te groot. Niet qua rechtsgebieden maar qua inkomens- en vermogenscategoerieën. Mensen betalen voor hun advocaat nu minder dan voor grote beurt van de auto.

mr. Tugba Esen

28-09-2018

Leuk, die paginagrote advertentie en de brandbrief.. maar wat gaan we nu echt doen? Als we nu niet keihard optreden, lijkt mij de enige optie nog de sociale praktijken op te doeken en maar te solliciteren bij de alternatieve rechtshulp. Qua inkomen verschilt dat in ieder geval niet veel...

Dilek Sarikas

28-09-2018

De ontwikkelingen zijn zeer zorgelijk. Minvermogenden hebben straks geen of beperkt toegang tot het recht. Bovendien zal dit voor een groot deel van de advocatuur betekenen dat zij met het vak kunnen stoppen. Zoals andere collega’s terecht opmerken, alleen protesteren is onvoldoende.

Adrie Tilburg

28-09-2018

De plannen zijn zo absurd dat je gaat denken dat de racefietsongelukken die Sander Dekker een tijd geleden heeft gehad toch hebben geleid tot blijvend hersenletsel.

Martijn de Schepper

28-09-2018

Echt beangstigend, de Haagse politiek lijkt geen inhoudelijk beeld meer te hebben van wat een rechtstaat is en er zonder veel nadenken de fundamenten onder burgerrechten onderuit te vegen, alsof het kruimels zijn tussen de spreadsheets van een begroting.

Jan van Gilse

28-09-2018

Jammer van de grammaticale misser onderaan de advertentietekst: "Ongeacht je inkomen of welke wijk je woont, heb je recht op recht!" Het woordje "in" is hier weggevallen. Bij zo'n kostbare campagne verwacht je toch wel dat de tekst wordt gecontroleerd.

Barbara Valeton

28-09-2018

Fijn! Helemaal mee eens. Stelsel zou ook al goedkoper kunnen als clienten die NU wel vermogen of hoger inkomen hebben GEEN toevoeging krijgen. De maatstaf ligt voor inkomen en vermogen van 2 jaar terug gelegd. Dat is vaak zuur als je als advocaat weet dat het vermogen en inkomen er NU eigenlijk wel is. Idem voor de wonderlijke regeling bij hoger beroep: de resultaatstoets wordt maar 1 x aangelegd. Wordt de toevoeging ingetrokken wegens behaald resultaat bij het Hof? dan blijft hij zeker staan voor de eerste aanleg. Ongeacht het behaalde resultaat. Soms dus: opbrengst woning naar client, toch vergoeding advocaat maar 10 punten.

Lineke Bruins

01-10-2018

Orde (en dat zijn we allen!), laat je tanden zien!
Verontwaardiging alleen is niet genoeg!

Nico Steijnen

01-10-2018

Het recht op rechtshulp, en dus ook de bereikbaarheid daarvan voor iedereen ongeacht inkomenspositie, is een basisrecht dat ook tot uitdrukking wordt gebracht in het samenstel van de leden een en twee van art. 18 van onze Grondwet: lid 1 ieder kan zich doen bijstaan en lid 2 een wettelijke regeling voor bijstand aan minder draagkrachtigen is een vereiste. Als de wet niet langer garandeert dat minder draagkrachtigen zich ook kunnen doen bijstaan - lid 2 - en dat is thans een kolossale evidentie - dan is eo ipso niet (langer) voldaan aan het vereiste van lid 1. En daarmee is dan de schending van dit grond(wettelijk) recht een enorme werkelijkheid.

Ik snap dan ook al jaren echt niet waarom er door onze beroepsgroep - we zijn daar toch juist voor! - geen rechtsmaatregelen getroffen worden tegen het hiervoor verantwoordelijke neoliberale staatsgezag. Ja, dat is juist wat dit staatgezag wil, het terugdringen van fundamentele mensenrechten, vooral die met gelijkheid van een ieder hebben te maken. Terug naar een maatschappij van meer ongelijkheid en onderscheid, van weer veel meer klassenverschillen. Van weg zelfs van het paradigma van de Franse Revolutie: dat van de gelijkheid. Naar het steeds meer ieder voor zich, want dan komen de machtigen vanzelf wel weer, als de enige ware macht, bovendrijven en gaat die hele grote zware kluit die daar verder ook nog onder hangt, vanzelf, als machteloos, kopje onder.

Ik wil maar zeggen: het om zeep helpen van de rechtshulp voor iedereen is geen geïsoleerd gebeuren, voortvloeiend uit een wanhopig geldgebrek. Maar een zorgvuldig en planmatig onderdeel van een weloverwegen neoliberale politieke agenda.

Maar goed, ook al geloof je deze ideologische niet, ook dan blijft ook dit Grondwetsartikel staan als een huis en is dit staatsgezag tenminste daarmee in strijd. En iedere nette burger heeft in elk geval de plicht om voor de integriteit van onze Grondwet op te komen. Anders gezegd: zolang het primaat van gelijkheid het belangrijkste basisbeginsel van ons recht is en zolang artikel 18 Grondwet, dat daar een duidelijke en belangrijke uitdrukkingsvorm van bevat niet is geschrapt, zal tegen de inbreuk hierop aktie moeten worden ondernomen. Allereerst en vooral ook juridische aktie.

Nu weet ik, zo uit m´n herinnering, dat al eens eerder een proces tegen de Staat is gevoerd om de sociale rechtshulp voor aangericht onheil te behoeden. Dat heeft toen geen succes gehad. Maar dat waren andere tijden, andere schaalgroottes, andere verhoudingen, andere minder vergaande inperkingen van recht. De precieze eis van toen staat me niet meer voor de geest. Evenmin als het precieze processuele verloop. Maar nu is het in elk geval tijd, de hoogste tijd. Voor een massaproces tegen de Staat van ongekende omvang. Want één ding is sedert dit eerdere proces tegen de Staat nu in elk geval definitief veranderd. Als het gaat om de aantasting van grondrechten zijn inmiddels alle burgers belanghebbend! Daar heeft de Hoge Raad in het SGP-proces intussen voor gezorgd. Laten we heel Nederland oproepen om aan dit massaproces als eisers mee te doen! En hier een begin mee maken. Ikzelf geef me hiervoor al bij voorbaat als mede-eiser op.
Roeland Aerts

02-10-2018

De Orde waarschuwt de minister nu echt voor de laatste keer.......

mr. Robert Peter Kuijper

04-10-2018

Ik proef enig sarcasme in de reactie van mr. de Vries. Humor kan hem niet worden ontzegd.
mr Klaas Jan de Vries
27-09-2018

Zozo... een paginagrote advertentie... toe maar... dat zal ze leren!!!

mr. Robert Peter Kuijper

04-10-2018


Het lijkt mij overigens niet handig dat wij als advocaten nu zelf al beginnen te roepen dat het systeem op termijn niet houdbaar is of dat er bepaalde groepen categoriaal buiten zouden moeten vallen. We hoeven Sander niet te helpen. Er moet één front worden gevormd. Dat men te weinig betaalt voor een advocaat is op zichzelf juist. Daarom zouden de vergoedingen ook moeten worden bijgesteld.

mr. FS Jansen

16-10-2018

Ik meen dat de paginagrote advertentie in het NRC niet het publiek bereikt dat wij - de sociale advocatuur - willen activeren. De macht van de sociale advocatuur zit er juist in dat wij heel veel klanten hebben, die over het algemeen in een lage inkomensgroep zitten en die voor de juridische bijstand sterk afhankelijk zijn van hun advocaat. Onze macht zit niet in het rondlopen in toga in den haag, maar in het activeren van onze klanten! Beeld je even in dat IEDEREEN die nu op basis van een toevoeging procedeert, bij de verkiezingen stemt op een partij die de rechtsbijstand wél wil behouden.

Mijn punt is: dat bereik je niet met een advertentie in het NRC. Ik meen dat het meer nut zou hebben om zo'n omslagfoto te plaatsen op de Metro en Spits. En dan niet "rechtsbijstand wordt onbetaalbaar", maar iets van: "Procedeert u obv een toevoeging? Partij A wil dat afschaffen. Dankzij Partij A heeft u straks geen advocaat meer. Stem daarom op Partij B."

Kortom: de macht om iets te bereiken ligt niet bij de NOVA noch bij de sociale advocatuur, maar in het activeren van onze klanten door hun bewust te maken van het risico dat ze lopen.

Els van Emmerik

02-11-2018

Vanaf het moment dat advocaten een uurtarief hanteren van € 200,= €250.= of meer, nog buiten kantoorkosten en btw is de rechtstaat al om zeep geholpen. Als vervolgens ook niet geleverd wordt dan gaan minder draagkrachtige ook het gevecht niet meer aan. Met alle respect voor advocaten welke werken via een toevoeging, heb je daar als rechtzoekende ook niets aan. Immers als een zaak veel tijd vergt en als dit ook nog eens betekend dat er in de jurisprudentie gezocht moet worden dan wordt een ingewikkelde zaak al snel opzij geschoven, krijg je als rechtzoekende alsnog geen eerlijke kans om in hoger beroep te gaan. Laat staan als je nog verder door moet vechten. Iedereen weet volgens mij ondertussen wel dat een beroepzaak in het bestuursrecht niets meer voorstelt, ook een zaak bij de kantoorrechter kan je als rechtzoekende wel op je buik schrijven. Wil je echt gerechtigheid dan moet je bereid zijn om tot de hoogste rechter door te gaan. En dat is al lang niet meer mogelijk met een laag of midden inkomen. Indien de overheid er eerst voor zou zorgen dat de juristen van de rechtsbijstandverzekeringsmaatschappijen en juristen van overheden en semioverheden tuchtrechtelijk aangepakt kunnen worden dan is er ooit misschien weer enige hoop voor een rechtzoekende. Misschien dat er dan minder rechtszaken gevoerd hoeven te worden in het bestuursrecht en krijgen personen die een rechtsbijstandverzekering hebben mogelijk ook ooit weer de rechtshulp waar zij recht op hebben. Mits dat tuchtrecht eerlijk en onafhankelijk is. Maar ja dit zogenaamde rechtvaardige Nederland is te klein, en er zijn te weinig mensen die buiten jammeren en klagen bereid zijn om ook daadwerkelijk voor een goede zaak te vechten. Ons kent immers ons. Ik roep op om in de tussentijd een burger het recht te geven om zonder advocaat zijn/haar recht te halen en toegang te verlenen tot de Raad van State of het Gerechtshof, en ook om zonder advocaat een kort geding in te dienen, dan maak je als burger in ieder geval nog enige kans om je recht te halen. Maar blijf dan af van die griffierechten, die zijn voor velen al te hoog geworden. Zeker als daarnaast ook nog een deskundige ingeschakeld moet worden is een eerlijke rechtsgang al langer niet meer te betalen. Maar ja het is wel de juiste manier om de burger monddood te maken, tenminste totdat men het recht in eigen hand gaat nemen en dan is Nederland weer te klein althans de elite zal schande spreken dat die onbehoorlijke burgers, ( de burgers die van alle kanten al waren uitgeknepen, geen behoorlijke gezondheid meer kunnen betalen en inmiddels rechteloos zijn gemaakt) dat die burgers niets waard zijn en dat alleen strenger straffen nog zal helpen.
tevens verzonden aan: f.voosten@tweedekamer.nl t.a.v. Minister Dekker

sjoerd kleve

08-11-2018


ik vind het schandalig . Om mensen zo te willen manipuleren .
GEEN GELD GEEN RECHT !!!!!!!
mr. Klaas-Jan de Vries

15-11-2018

Na mijn inderdaad enigszins sarcastische opmerking vandaag toch ook maar een inhoudelijke, omdat sarcasme alleen natuurlijk ook niet bijdraagt, en de discussie nog lang niet ten einde is. Zie ook weer de berichtgeving van vandaag.

Ik durf de stelling wel aan dat de minister de gefinancierde rechtsbijstand vrijwel tot het nulpunt zou kunnen afbreken, zonder dat dit tot noemenswaardige maatschappelijke onrust zou leiden, of tot enig relevant maatschappelijk begrip voor de schreeuwende en protesterende advocatuur. Vandaar ook mijn eerdere opmerking over de paginagrote advertentie.
En waarom is dat? Omdat de advocaat door het grootste deel van de bevolking nog steeds wordt gezien als een zakkenvullende geldbeluste beroepsgroep die uit iedere zaak probeert een financieel slaatje te slaan en met gemak uurtarieven van 200 euro of meer toucheert. Kortom, ons imago is niet in ons voordeel, en dan zeg ik het heel voorzichtig, en ik stel mij zo voor dat de politiek daar feilloos van op de hoogte is.
Vergelijk dat eens met verpleegsters en leraren, die op dat punt wel de maatschappelijke verontwaardiging over hun vergoeding aan hun zijde hebben. Als de advocatuur protesteert wordt zij bijkans uitgelachen of weggehoond. Kijk ze nou staan...die geldwolven...
Dat beeld van de advocatuur is natuurlijk volstrekt onjuist, dat weet ik ook wel, maar dat is niet relevant, het is het beeld dat bestaat, dat hardnekkig is, en dat kunt u denk ik allen beamen, en dat de politiek de ruimte geeft om te doen wat zij doet.
Mijns inziens zou de Orde daarom veel meer moeten inzetten op het bijstellen van het heersende algemene beeld van de advocatuur, een tegengeluid tegenover het beeld dat veel vaker in de media wordt neergezet van de advocaat of de advocatuur. De media is natuurlijk, en vanuit mediaoogpunt terecht, vaker geïnteresseerd in de succesvolle, rijke, flamboyante advocaat met inderdaad dat dure kantoor, het maatpak en het bijbehorende hoge uurtarief, dan in een stoffige geitenwollensokkenadvocaat ergens driehoog achter aan de keukentafel die 500 bijstandsgerechtigden bijstaat voor nop (ik chargeer naar beide kanten een beetje).
Overigens niet ten nadele van deze in de media gevierde advocaat hoor, ik ken er zat, en die werken net zo hard of harder als een ander, en we zijn tenslotte geen communisten, maar waar het om gaat is dat bij het grote publiek het beeld wordt weggenomen dat dit dus de typische advocatuur is. Daar zou volgens mij een grote focus op moeten liggen, en ook een groot deel van het budget van de orde aan moeten opgaan. Huur desnoods een gerenommeerd pr bureau in en zet een campagne op.
Een vrij algemeen appel aan de burger en een waarschuwing dat zijn rechtsstaat wordt afgebroken, zoals de Orde vaker placht te doen, zal vermoedelijk weinig effectief zijn. Veel succes bij een burger die het begrip rechtsstaat vaak niet eens kan spellen, laat staan uitleggen en die liever zijn privacy inlevert dan zijn facebookaccount. En die, zoals gezegd, de brenger van die boodschap, de Orde, wij dus, als een stel ordinaire zakkenvullers ziet.
Klaas-Jan

mr. M.L. Joha

26-11-2018

Wil alleen even kwijt dat ik vind dat mr. Klaas-Jan de Vries het uitstekend verwoordt. Voor wat het waard is onderschrijf ik dit volledig. Misschien kunnen we vanuit de sociale advocatuur de orde vragen dit onderwerp hoger op de agenda te zetten. Misschien moet er een keer een serieuze serie over de sociale advocatuur worden gemaakt, zoals ze ook bij de rechtspraak hebben gedaan. Over het algemeen zijn mensen zeer positief over die serie. Een beetje als tegenhanger van de standaard strafrechtadvocatenpanels bij DWDD en series over Zuidasadvocaten. Al zal het misschien lastig zijn cliënten te vinden die daaraan mee willen werken.

Plaats een reactie

Commerciële, beledigende, bedreigende, racistische of anderszins ongepaste reacties worden onmiddellijk verwijderd.